GDPR - Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Základní umělecká škola Rychvald, příspěvková organizace se sídlem: Orlovská 495, 73532 Rychvald, IČ 62331698 jako správce osobních údajů (dále jen "ZUŠ Rychvald") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů, údajů a době jejich uchování

Osobní údaje ZUŠ Rychvald zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud ZUŠ Rychvald zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
- požadovat od ZUŠ Rychvald informaci o zpracování vašich osobních údajů
- požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům, zpracovávaným ZUŠ Rychvald
- požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané ZUŠ Rychvald   jsou nepřesné)
- požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných ZUŠ Rychvald, popřípadě požadovat omezení jejich
  zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů ZUŠ Rychvald
- požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) ZUŠ Rychvald
- podat stížnost dozorovému orgánu

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči ZUŠ Rychvald uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Jobman s.r.o.
IČO: 27177726
sídlo: Livornská 449, 109 00 Praha 10
komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha
kontaktní e-mail: dpo@dpohotline.cz
telefon: +420 910 120 377